2021 i siffror

Årets resultat

573 mnkr

Antal lägenheter

20556

Energianvändning,
kWh/m2

114

Serviceindex

> 82 %

Beståndet 2021 2020
Fastigheternas marknadsvärde (mnkr) 51 148 44 747
Antal fastigheter 395 399
Antal lägenheter 20 556 20 082
Antal lokaler 2 412 2 338
Hyresintäkter bostäder (mnkr) 1 828 1 771
Hyresintäkter lokaler (mnkr) 228 228
Investeringar (mnkr) 1 577 1 679
Antal påbörjade lägenheter 238 464
Miljö 2021 2020
Energianvändning kWh/m2 (Atemp*) 114,1 119,5
Utsläpp av växthusgaser, ton CO2e 19 507 17 486
Ekonomi 2021 2020
Fastighetsintäkter (mnkr) 2 151 2 083
Driftnetto (kr/m2) 679 722
Resultat efter finansiella poster (mnkr) 729 403
Balansomslutning (mnkr) 19 178 18 250
Soliditet, synlig (%) 56,1 55,8
Soliditet, justerad (%) 70,5 69,0
Avkastning totalt kapital (%) 4,1 2,6
Så tycker hyresgästerna 2021 2020
Serviceindex (%) 82,5 81,3
Produktindex (%) 77,7 76,6
*korrigering genom enrgiindex, uppvärmning och varmvatten
Medarbetare 2021 2020
Antal anställda i medeltal 346 345

Så används bolagets intäkter

Familjebostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Stockholms stad genom koncernbolaget Stockholms Stadshus AB. Familjebostäder äger, utvecklar och förvaltar hyresbostäder och lokaler inom Stockholms stad. Bolaget har tre helägda dotterbolag av administrativ karaktär utan anställda; Hemmahamnen Kontor AB, Familjebostäder Fastighetsnät AB samt Gyllene Ratten Ny AB. Om inget annat anges avses hela koncernen AB Familjebostäder. Familjebostäders huvudkontor finns i Hammarby Sjöstad, Stockholm. Denna hållbarhetsredovisning utgör Familjebostäders lagstadgade hållbarhetsrapport enligt årsredovisningslagen och omfattar räkenskapsår 2021. Rapporten omfattar AB Familjebostäder och dess dotterbolag.