Vi bidrar till ett hållbart Stockholm

Mer än 43 000 stockholmare har sitt hem hos oss. Vi vill bidra till en enklare vardag med ett boende, där underhåll och service ingår. Vi renoverar och bygger nytt med framtiden i sikte – energisnålt och uppkopplat. Steg för steg minskar vi på Familjebostäder vår klimatpåverkan och vi ökar insatserna för trygghet.

Vårt uppdrag

Erbjuda hem

 • Rättvis förmedling av lägenheter
 • Trygghet, säkerhet och trivsel
 • Inomhusmiljö
 • Möjlighet att återvinna hushållsavfall
 • Kommunikationer

Bygga och förvalta hus

 • Bostadsförsörjning
 • Bra underhåll
 • Byggbuller och transporter
 • Materialval och hantering av byggavfall
 • Energianvändning

Utveckla stad

 • Lokaler och mötesplatser
 • Gårdar och utemiljöer
 • Förenings- och fastighetssamarbeten
 • Konstnärlig gestaltning

En enkel vardag

Familjebostäder är en av Stockholms största hyresvärdar. Vårt mål är att skapa hem för en enklare vardag. Därför har vi över 100 anställda husvärdar, drifttekniker och förvaltare i tio förvaltningsteam som sköter om våra fastigheter. De finns i våra bostadsområden för att hjälpa till med stort och smått, så att både fastigheter, allmänna utrymmen och utemiljöer är trivsamma och trygga. Det ska vara enkelt att bo hos oss.

Miljöstugor, cykelrum och bra kommunikationer ger våra hyresgäster möjlighet att göra miljömedvetna val. Vår strategi för mobilitet som inkluderar både cykel- och bilpool ska underlätta för våra hyresgäster att resa klimatsmart.

Öka trygghet – minska klimatavtryck

Staden fortsätter att växa och bristen på bostäder är stor. Därför bygger vi rekordmycket. Under 2021 flyttade nya hyresgäster in i över 700 av våra nyproducerade hyresrätter. Våra bostäder förmedlas rättvist via Bostadsförmedlingens gemensamma bostadskö i Stockholm. Under 2021 lämnade Familjebostäder 2 062 hyresrätter till Bostadsförmedlingen.

Under 2021 fortsatte vi att utveckla vårt trygghetsarbete i de områden där otryggheten är som störst. Säkrare lås, bättre belysning och tryggare utemiljöer är viktiga bidrag för att öka tryggheten. Trygghetsindex i vår årliga kundenkät ökade för tredje året i rad, men vi har arbete kvar att göra för att skapa en trygg och säker vardag för våra hyresgäster.

När vi bygger nya hus är ambitionen att påverka klimat och miljö så lite som möjligt. Ambitionsnivån har höjts och nya steg tas för att minska utsläppen i nyproduktionen genom att utveckla och genomföra klimatberäkningar i alla projekt. Alla material ska vara giftfria, byggavfallet ska vara så litet som möjligt och återvinnas.

I förvaltningen av våra fastigheter jobbar vi med att kontinuerligt sträva efter minskad energianvändning. Under 2021 inleddes ett stort förnyelsearbete för att optimera driften av våra fastigheter. Ett bra underhåll av lägenheter och fastigheter är viktigt för att våra hyresgäster ska trivas och för att de ska hålla också för framtida hyresgäster.

Ett levande Stockholm

Stockholm fortsätter att växa även om inflyttningarna har minskat något de senaste åren. För att fortsätta attrahera entreprenörer, företag, huvudkontor krävs en väl fungerande bostadsmarknad med goda möjligheter att hitta en bostad, både som ung, som tillfällig arbetskraft eller för den som vill etablera sig med familj i en ny stad. Hyresrätten har en självklar plats vid sidan av bostadsrätter, villor och radhus för en fungerande bostadsmarknad för olika faser i livet.

När staden växer med nya bostäder, utvecklas också områden och platser. Familjebostäder samarbetar med stadsdelsförvaltningar, föreningsliv, andra fastighetsägare, polisen och inte minst med hyresgästerna för att utveckla ett levande stadsliv med handel, service och mötesplatser.

Under 2021 fortsatte vi att utveckla vårt trygghetsarbete i de områden där otryggheten är som störst. Säkrare lås, bättre belysning och tryggare utemiljöer är viktiga bidrag för att öka tryggheten. Trygghetsindex i vår årliga kundenkät ökade för tredje året i rad, men vi har arbete kvar att göra för att skapa en trygg och säker vardag för våra hyresgäster.

Familjebostäder bygger för stockholmarna

Familjebostäder har en fortsatt hög byggtakt för att möta behovet av nya bostäder i Stockholm. Vi utvecklar två nya stadsdelar med moderna och klimatsmarta hem för drygt 2000 stockholmare. Under 2021 påbörjade vi 238 nya hyresrätter och färdigställde 706.

Byggsiffror 2021

Färdigställda lägenheter, antal

706

Lägenheter i produktion,
antal

1152

Investering i nyproduktion,
mnkr

1229

Lägenheter till
Bostadsförmedlingen, antal

2062

Nya stadsdelar växer fram 

Familjebostäder är sedan flera år tillbaka med och utvecklar två nya stadsdelar, Älvsjöstaden i Älvsjö och Drevvikshöjden mellan Farsta och Sköndal. Älvsjöstaden är Familjebostäders största stadsutvecklingsområde och tillsammans med JM bygger bolaget en helt ny stadsdel med 2 000 nya bostäder.

I Älvsjöstaden bygger vi både vanliga hyresrätter och studentlägenheter. Under året färdigställdes 65 studentlägenheter samtidigt som vi byggstartade 126 nya lägenheter och såg nya hyresgäster börja flytta in i sina nya hem.

I Drevvikshöjden planerar Familjebostäder omkring 600 hyresrätter, ungdomslägenheter, förskola och lokaler. Under året byggstartades två nya fastigheter i området och nya hyresgäster kunde flytta in i de färdiga ungdomslägenheterna.

Stockholmshusen flyttar in

Projekt Stockholmshusen sker i samarbete mellan de allmännyttiga bostadsbolagen, privata entreprenörer och stadens tekniska förvaltningar för att bygga kostnadseffektiva hyresrätter i hög takt. Tusentals nya hyresrätter kommer att byggas inom ramen för satsningen. Familjebostäder bidrar med drygt 1 100 lägenheter där vissa är inflyttade, några är under produktion och andra är i planeringsstadiet.

Husen byggs utifrån miljöbyggnad silver och bidrar till bolagens arbete med att minska klimatavtrycket, social hållbarhet och trygghet. Husen är utformade för att bidra till levande gatumiljöer, med förhöjda bottenvåningar som ger plats för lokaler. Flera Stockholmshus har solceller på taken för att bidra till mer klimatvänlig energi och gröna tak som renar dagvatten. Hyresgästerna erbjuds också klimatsmarta lösningar som cykel- och bilpooler.

Under 2021 flyttade nya hyresgäster in i 92 nya lägenheter i Stockholmshusen i Farsta strand. I Farsta fortsatte produktionen av 125 lägenheter och i Bandhagen förbereddes byggstarten av 182 nya lägenheter.

Stockholmshusens gestaltningsprogram uppdaterades för att husen också ska passa in i områden med 60- och 70-talsarkitektur.

Kollektivhus

Familjebostäder erbjuder även boende i kollektivhus. Idag har vi sex kollektivhus i Stockholm: fyra i söderort, ett på Södermalm och ett i Hammarby Sjöstad. Här bor de boende i egna lägenheter, men delar på gemensamma ytor. Under året färdigställdes ett nytt kollektivhus i Hägerstensåsen där 33 lägenheter fick nya hyresgäster.

Konstnärlig gestaltning 

När vi bygger om och bygger nytt låter vi även konsten ta plats genom olika uttryck. Det kan bland annat handla om muralmålningar på fasader, mosaikkonst, skulpturer eller annan utsmyckning. En överenskommelse mellan Familjebostäder och Stockholm konst tar sikte på konstens betydelse i framtida byggprojekt. Ambitionen är att det konstnärliga uttrycket ska vara inkluderande och bidra till ökad trygghet och jämlikhet och att materialen följer miljökraven. Under året tillkom flera konstverk i våra fastigheter:

 • Konstnärligt utformade dörrhandtag till entrédörrarna i de nya Stockholmshusen i Farsta strand. Handtagen utformades som en huskatt av konstnären Lena Cronqvist.
 • Fastigheten Ekberga i Drevvikshöjden utsmyckades med mindre skulpturer i gemensamma utrymmen, på trappräcken, väggar och i utemiljön. Konstprojektet heter Medhjälparna, Bordsgäster och Nedbrytaren och är skapade av Matti Sumari.
 • Vid nybyggda fastigheten Gisslaren i Årsta reser sig en skulptur drygt fem meter över marken. Konstverket är en del i en serie skapad av konstnären Fabian Bergmark Näsman.

Utredningar i tidiga skeden

Innan ett byggprojekt kommer igång sker ett stort förberedande arbete. Vi tar fram projektidéer, markanvisningsansökningar och de utredningar som ligger till grund för detaljplanerna. Under 2021 hade bolaget 18 pågående detaljplaner i olika stadier av processen.

Digitala modeller i energi- och klimatberäkningar 

För att fortsätta hålla en hög produktionstakt arbetar vi intensivt med att digitalisera verksamheten. Genom att ta fram en digital kopia av byggnaden kan vi optimera arbetet från första idé till byggnadens slutskede. Sedan 2020 pågår ett pilotprojekt tillsammans med bland annat ByggVesta och Stockholmshem. Projektet går ut på att testa digitala modeller i tidiga byggskeden för att se hur bland annat energi- och klimatberäkningar påverkas av olika lösningar.Exempel på utredningar som görs i början av ett byggprojekt. De säkerställer att vi uppfyller de krav som ställs på de bostäder vi bygger.

Vi bygger med låg klimatpåverkan

Våra nybyggda bostäder ska vara attraktiva för våra nuvarande och framtida hyresgäster. Hög kvalitet i projekten, från ritning till färdig lägenhet, är avgörande. Bolaget tillämpar ett arbetssätt med egna systematiska kontroller och har egna specialister för bland annat VVS, el och bygg för att ytterligare förstärka kvalitetskontrollen.
Familjebostäder ska bygga med en låg miljö- och klimatpåverkan och samtidigt erbjuda hälsosamma och trygga boendemiljöer. Det gör vi på flera sätt, bland annat genom:

 • Gröna gårdar som tar hand om dagvatten och skyfall, skyddar mot hetta, bidrar till biologisk mångfald och är en plats för rekreation
 • Mobilitetslösningar som gör det enkelt för våra hyresgäster att bo hos oss utan bil.
 • Att beräkna klimatpåverkan från all nyproduktion.
 • Att ställa krav på att använda miljögodkända byggvaror och produkter enligt Byggvarubedömningen, vid alla upphandlingar och inköp.
 • Att sträva efter att minska byggavfallet.
 • Att våra bostäder ska ha en låg energianvändning. Vi arbetar för att öka andelen förnybar energi bland annat genom solceller på taken.
 • Alla byggnader projekteras och produceras för att uppfylla Miljöbyggnad Silver.

Våra nybyggda bostäder ska vara attraktiva för våra nuvarande och framtida hyresgäster. Hög kvalitet i projekten, från ritning till färdig lägenhet, är avgörande. Familjebostäder ska bygga med en låg miljö- och klimatpåverkan och samtidigt erbjuda hälsosamma och trygga boendemiljöer.

Fortsatt hög byggtakt

Stockholm har en bostadskö på mer än 9 år. Familjebostäder fortsätter att hålla en hög byggtakt för att möta bostadsbristen och nå stadens mål för nya bostäder. Vi bygger nya bostäder, främst i anslutning till våra befintliga fastigheter och via markanvisningar i stadsutvecklingsområden. Vid slutet av året hade Familjebostäder närmare 1 500 hyresrätter i produktion. Vi välkomnade nya hyresgäster i 706 nybyggda hyresrätter, där 161 var studentlägenheter och 203 var ungdomslägenheter. Den höga produktionstakten ger Familjebostäder flera tusen nya hyresgäster kommande år med nya behov och förväntningar på sitt boende.

Under 2021 ansökte bolaget om nya markanvisningar för drygt 500 hyresrätter. Bolaget beviljades tre markanvisningar med totalt 355 hyresrätter. För att kunna nå stadens byggmål för de kommunala bostadsbolagen krävs fler markanvisningar kommande år.

Våra bostäder

Familjebostäder hade totalt 20 556 lägenheter vid årets slut och de flesta ligger i södra Stockholm, men den enskilda stadsdel där flest av våra hyresgäster bor är Rinkeby. Merparten av bolaget fastigheter är uppförda åren 1945 - 1959. Andelen nyproducerade lägenheter ökar och vår projektportfölj omfattar närmare 5 000 byggrätter.

706 nya lägenheter 2021

Älvsjö - Prästgårdshagen

65

Farsta strand - Bjurö 2

92

Sköndal - Källvreten 1

98

Sköndal - Ekberga

203

Västertorp - Banken

99

Årsta - Gisslaren

96

Älvsjö - Kabelverket 17

53

Lägenhetsbestånd fördelat på byggnadsår

Antal m2 boyta fördelat på byggnadsår

2021 2020
Antal färdigställda lägenheter (st) 706 260
Antal påbörjade lägenheter (st) 238 464
Antal färdigställda studentbostäder (st) 161 0
Antal lägenheter i produktion (st)* 1152 1259
Investeringar i nyproduktion (mnkr) 1229 1359
Investeringar i underhåll och ombyggnad (exkl. inre underhåll, tillval och resultatfört underhåll) (mnkr) 343 316
Resultatfört underhåll inkl. HLU och tillval (mnkr) 111 100
Totalt antal lägenheter lämnade till Bostadsförmedlingen för förmedling (st) 2062 1768
*Inkluderar pågående nyproduktionsprojekt med genomförandebeslut.

Nyproduktion – påbörjade lägenheter 2021

Fastigheter Antal lägenheter
Sköndal - Källvreten 2 112
Älvsjö - Kabelverket 19 126

Nyproduktion - markstartade lägenheter 2021

Fastigheter Antal lägenheter
Bandhagen - Filmen 35
Bandhagen - Färgfilmen 61

Planerad ombyggnation 2021

Fastigheter Antal lägenheter
Tensta - Hämringe 1* 152
Kungsholmen - Väktaren 37* 61
Södermalm - Draget 1* 178
*Planering pågår för ombyggnation i Fastigheten Hämringe 1 och Draget 1. Familjebostäder inväntar Hyresnämndens beslut om åtgärdsprogram för Väktaren 37 för att kunna starta ombyggnationen.

Våra lokaler

Familjebostäder strävar efter ett varierat lokalutbud i våra fastigheter. Ambitionen är att hitta långsiktigt hållbara verksamheter där vi kan ge närservice till de boende, bidra till arbetstillfällen och en levande stadsdel. Vid årets slut hade Familjebostäder totalt 2 412 lokaler varav 1 009 kommersiella lokaler.

I dag rymmer våra kommersiella lokaler allt från butiker och kontor till verksamheter inom vård, omsorg och skola. Våra lokaler möjliggör också ett aktivt förenings- och kulturliv. Här finns en bredd av aktörer, som föreningar, bibliotek, kulturskolor, konstnärsateljéer, teatrar och restauranger.

Bolaget satsade på en ny inriktning för lokalerna på Rinkebystråket. En bred mix av hyresgäster med ett utbud som förväntas bidra till en ökad dagpublik och ökad trygghet i området. Vid årsskiftet var nära alla lokaler uthyrda.

I Årsta centrum pågår en större upprustning av biblioteket och kulturskolan. Lokalerna renoveras för att uppfylla dagens krav på energianvändning och trygghet för hyresgäster och besökare. Vi ser fram emot att hälsa dem välkomna tillbaka under våren 2022.

Den pågående pandemin påverkade även våra lokalhyresgäster. Färre människor rörde sig i innerstaden, vilket påverkade de verksamheter som bedrivs i våra lokaler. Lokaluthyrningen i innerstaden minskade därför under året. Bolaget kommer att satsa på att öka uthyrningen kommande år.

Långsiktig förvaltning

Våra hus och lägenheter ska vara trivsamma att bo i både för dem som hyr i dag och för dem som flyttar in senare. Vi kontrollerar fastigheternas skick regelbundet och planerar de underhållsåtgärder som behövs för att hålla en god lägenhetsstandard och efterleva myndighets- och miljökrav.

När vi renoverar försöker vi så långt det är möjligt att minimera de störningar som kan påverka våra hyresgäster. Vi samordnar underhållsprojekten så att vi göra flera åtgärder vid samma tillfälle, har en tydlig kommunikation med våra hyresgäster och instruerar entreprenörer i att utföra arbeten med kvarboende hyresgäster.
Bolaget har avtal med Hyresgästföreningen om hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU). Avtalet ger hyresgästerna rätt till underhåll med bestämda tidsintervaller, till exempel målning och nya vitvaror. Under 2021 tapetserades 4 441 rum, 1 807 vitvaror byttes och 1 129 rum fick nya golv.

Fortsatt satsning på hyresgästdialog 

Våra hyresgästers inflytande över sitt boende är en viktig utgångspunkt när vi renoverar och bygger om i deras hem. För att stärka kontakten med våra hyresgäster och öka deras boendeinflytande har vi en ny modell för hyresgästdialog. Under året förnyades också kommunikationsmaterial inför dialog- och informationsmöten i samband med kommande ombyggnadsprojekt.

Hem för alla

Över 43 000 stockholmare bor i våra hyresrätter. Genomsnittsytan på våra lägenheter är 65 kvm. Det vanligaste är tvårumslägenheter (7 800 st.) och trerumslägenheter (6 400 st.). I planeringen av nya bostäder kartläggs efterfrågan av olika lägenhetsstorlekar, så att nyproduktionen kompletterar det befintliga bostadsutbudet. Bostäder för unga och studenter är prioriterade, men även alternativa boendeformer som kollektivhus.

Bolaget tar ett bostadssocialt ansvar genom att tillhandahålla försöks- och träningslägenheter och lägenheter inom Stockholms stads projekt Bostad Först för att hjälpa människor i hemlöshet. Vi tillhandahåller också genomgångsbostäder till stockholmare som av ekonomiska eller sociala skäl har hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Under 2021 erbjöds 118 lägenheter.

Hyresgästerna är vårt främsta fokus

Familjebostäder finns framför allt till för våra hyresgäster. Vi vill att de ska trivas i sina hem, bostadsområden och med oss som hyresvärd. När vi utvecklar vår verksamhet vill vi att våra hyresgäster ska bli ännu nöjdare. Medarbetarna är bolagets viktigaste resurs och vi månar om att Familjebostäder ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare.

Våra viktigaste intressenter

Familjebostäder har en rad intressenter vilka identifierades av bolagets hållbarhetsråd för två år sedan. Resultatet är fortfarande aktuellt och här redogör vi kortfattat för några av våra intressenter, hur vi för dialog och våra fokusområden under 2021.

Nöjdare hyresgäster

Vårt mål är att förenkla vardagen för våra hyresgäster. De ska enkelt kunna nå oss och utföra tjänster digitalt när det passar dem. Under året hade webbplatsen över en halv miljon besökare, en ökning med drygt 30 procent jämfört med året innan. Allt fler använder också Mina sidor och omkring 90 procent loggade in med bank-id. På Mina sidor erbjuds flera e-tjänster, där de mest använda är tvättstugebokning och felanmälan. Det går också att se sin hyresavi och hitta lediga parkeringsplatser. Under 2021 tillkom flera nya e-tjänster med möjlighet att hitta lediga förråd, signera studentavtal digitalt och beställa lägenhetsunderhåll. Informationen på webbplatsen och e-tjänsterna på Mina sidor uppskattas av våra hyresgäster. Omkring 93 procent är mycket nöjda, visade årets hyresgästundersökning.

Förbättrad kundservice

Familjebostäders kundservice tar emot över 9 600 samtal varje månad. För att underlätta för våra hyresgäster hanterar de nu alla inkommande samtal direkt. Det förenklar för hyresgästerna som kan få svar på frågor och hantera sina ärenden direkt. Förbättringarna under året speglas också i hyresgästernas omdömen. Omkring 88 procent svarar i hyresgästundersökningen att de är nöjda med kontakten med oss. För att säkerställa ett gott bemötande har vi riktlinjer för hur vi agerar i möten med våra hyresgäster. Familjebostäder har en rad intressenter vilka identifierades av bolagets hållbarhetsråd för två år sedan. Resultatet är fortfarande aktuellt och här redogör vi kortfattat för några av våra intressenter, hur vi för dialog och våra fokusområden under 2021.

Hyresgäster

Dialog och samarbete: Våra hyresgäster når oss med synpunkter, felanmälan, önskemål och frågor via telefon, e-post, sociala medier, digitala tjänster eller besök på våra kontor. Våra husvärdar och andra medarbetare som möter hyresgästerna är viktiga dialog- och samarbetspartners.

Vårt fokus 2021:

 • Fortsatt utveckling av digitala tjänster som digitala felanmälningar och hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll.

 • En återgång till en normal verksamhet och öppettider i takt med att restriktionerna hävdes.

 • Tydligare kundnytta genom att hyresgäster får svar på hyresfrågor direkt från Kundservice.

 • Uppmärksamma och fira Rinkeby 50 år med en rad aktiviteter.

 • Årets hyresgästenkät visar på nöjdare hyresgäster jämfört med tidigare år. Resultatet för serviceindex och trygghetsindex ökat. Vi har också ett bättre resultat jämfört med branschen i övrigt.

 • Städning av grovsoprum, säkerhet mot inbrott, ljudmiljö och temperatur är saker som hyresgästerna vill ska förbättras och som vi därmed ägnar extra uppmärksamhet åt.

 

 • 45 procent är ensamboende
 • 35 procent är barnfamiljer
 • 20 procent är sambo/gifta utan barn
 • Hälften är födda utomlands eller har två föräldrar som är födda utomlands.
 • Medelinkomsten är 398 000 kronor/år
 • Medelåldern är 38 år

Våra hyresgäster

Familjebostäder har totalt 43 500 hyresgäster. De flesta bor i följande områden:

 

Vårt mål är att förenkla vardagen för våra hyresgäster. De ska enkelt kunna nå oss och utföra tjänster digitalt när det passar dem.

Lokalhyresgäster

Dialog och samverkan: Löpande dialog och avstämning under hyresperioden. Dialogen startar redan när vi tar emot en intresseanmälan.

Fokus 2021:

 • Utveckling av lokaler i Rinkeby och andra delar av Järvaområdet.
 • Framtagande av ett effektivt arbetssätt för ombyggnation av lokaler för nya hyresgästers behov och önskemål.

Medarbetare

Dialog och samverkan: Dialog och information i ett nära ledarskap och medarbetarskap, mötesformer, medarbetarundersökning, medarbetarsamtal, intranät, sociala medier och medarbetardag.

Vårt fokus 2021:

 • Trygga arbetsformer och nya arbetssätt i ljuset av pandemin. Företagskulturen är en prioriterad fråga.
 • Utvärdering av arbetsplatskontor för att hitta moderna lösningar för medarbetarnas behov.
 • Processutveckling för att skapa enhetliga arbetssätt, tydliggöra roller och ansvarsområden.

Blivande medarbetare och studenter

Dialog och samverkan: Via sociala medier, mässor, examensarbete, praktikplats och sommarjobb samt kompetensbaserad rekrytering.

Vårt fokus 2021:

 • Studerande ungdomar involverades som teamledare för bolagets feriejobbare.
 • Profilering av bolaget samt lediga tjänster i sociala medier.
 • Deltagande i tävlingar inom bland annat hållbarhetsområdet för att öka synligheten samt profilera bolaget.
 • På grund av pandemin valde vi att inte delta i studentmässor under 2021.

Hyresgästföreningen

Dialog och samarbete: Samråd och boendemöten med lokala hyresgästföreningar, årlig hyresförhandling med Hyresgästföreningen Region Stockholm.

Vårt fokus 2021:

Förhandlingarna om systematisk hyressättning mellan de tre kommunägda bostadsbolagen i Stockholms stad och Hyresgästföreningen Region Stockholm avslutades under 2021.

Entreprenörer och leverantörer

Dialog och samarbete: Upphandlingar och avtalsuppföljningar. Fördjupade dialoger och ökad samverkan med potentiella leverantörer i upphandlingsprocessen.

Vårt fokus 2021:

 • Utvärdering av upphandlingsprocess genom enkät till en stor andel entreprenörer/leverantörer.
 • Dialogmöten och framtagande av förbättringsåtgärder med ett urval av svarande i slutet av året.

 

Myndigheter och andra bolag

Dialog och samarbete: Löpande dialoger och samarbeten om specifika områden, t.ex. trygghet och säkerhet, upphandlingar och kontroller på byggarbetsplatser.

Vårt fokus 2021:

 • Samarbete och arrangemang med räddningstjänst och polis, bland annat i Rågsved.
 • Fortsatt satsning på Rättvist byggande i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, gränspolisen, Skatteverket och Arbetsmiljöverket.


Närboende, allmänhet och föreningar

Dialog och samarbete: Dialogmöten med närboende där vi bygger nytt, bygger om eller utför underhåll. Samarbeten med lokala föreningar som bidrar till en positiv utveckling i våra bostadsområden.

Årets fokus 2021:

 • Sommarjobbande ungdomar utsmyckade miljöstugor med mosaik för att pryda den offentliga miljön.
 • Medborgardialog tillsammans med boende i Rågsved med omnejd, som mynnade ut i en åtgärdsplan för att utveckla Rågsved till en trygg och attraktiv stadsdel.

Ägaren Stockholms stad, kommunala bostadsbolag, fackförvaltningar och stadsdelar

Dialog och samarbete: Löpande dialoger, uppföljning av ägardirektiv och andra styrande dokument. Samtal och avstämning med Stockholms stadshus AB samt Stadsledningskontoret.
Nära samarbete med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret i nyproduktionsprojekt.

Vårt fokus 2021: 

 • Dialog och nätverk med Stadsledningskontoret gällande bland annat informationssäkerhet.
 • Fortsatt satsning på Stockholmshusen.
 • Sommarlovsaktiviteter för barn och unga i samarbete med stadens kommunala bostadsbolag och samarbetsföreningar.
 • Nära samarbete med socialtjänster i de olika stadsdelsförvaltningarna gällande vårt vräkningsförebyggande arbete.
 • Bostadsenheten tilldelades hederpriset i Stockholm stads Kvalitetsutmärkelse.

Tryggare bostadsområden – tryggare hem

Våra hyresgäster ska trivas och känna sig trygga där de bor. Familjebostäder satsar på att stärka tryggheten, framför allt i områden med stora sociala behov. Förbättringar i husen, brottsförebyggande arbete och sociala aktiviteter gav resultat. Tryggheten ökar i våra områden för tredje året i rad.

Trygghetsarbete i vardagen gör skillnad 

Stockholms stad arbetar för att det inte ska finnas några särskilt utsatta områden 2025. Som fastighetsägare tar vi ett stort ansvar för att bidra till en positiv utveckling. Våra hyresgäster ska känna sig trygga där de bor, med sina grannar och i sina bostadsområden.

I våra prioriterade områden Rinkeby, Tensta, Farsta och Rågsved finns stora sociala utmaningar. Under året skedde skjutningar och våldsbrott i flera av våra bostadsområden. Familjebostäder satsar därför särskilt på trygghetsskapande åtgärder. Vi finns på plats i vardagen, förbättrar belysning, byter till säkrare lås, inför trygghetspaket i källarutrymmen och ser till att utemiljöerna känns välkomnande. Kombinerat med sociala aktiviteter i samarbete med lokala aktörer gav arbetet resultat. Trygghetsindex i den årliga kundenkäten ökade för tredje året i rad.

Brottsförebyggande arbete

Familjebostäder arbetar förebyggande för att minska antalet brott och störningar och för att hyresgästerna ska känna sig trygga i sina hem och bostadsområden. I den dagliga förvaltningen ronderas fastigheterna för att tidigt kunna upptäcka och åtgärda brister i den fysiska miljön. Att se till att lås och portar fungerar och att bara behöriga kan komma in i husen bidrar till en trygg miljö. Ronderingar i gemensamma utrymmen prioriterades därför under året. Där behoven är störst kompletterar vi med ytterligare insatser, som bevakningskameror, intelligenta ljudstörare i trapphusen och väktarbevakning. Det genomförs också trygghetsinventeringar av inom- och utomhusmiljöer, både internt och i samverkan med andra aktörer.

Familjebostäder arbetar även aktivt för att motverka oriktiga hyresförhållanden. Utredarna arbetar utifrån inkomna tips, indikationer från Familjebostäders personal och kontrollerar hela fastigheter.

Systematiskt brandskyddsarbete 

Genom regelbundna kontroller ser vi till att brandskyddet fungerar i våra fastigheter. Vi förser alla våra bostäder med brandvarnare och brandfilt och har även en rutin vid nybyggnation och ombyggnation som ytterligare stärker brandskyddet i bostäder och lokaler som hyrs ut. Det är också viktigt att våra hyresgäster på ett säkert sätt kan utrymma från sina bostäder och lokaler om olyckan trots allt är framme.

Tillsammans med Storstockholms brandförsvar och systerbolagen ingår Familjebostäder i ett samarbete kring brandförebyggande information riktat mot våra hyresgäster samt utbildning för vår egen personal.

I slutet av sommaren utbröt en brand i ett av våra hus i Rinkeby. Inga personer skadades, men husets övre våningar fick stora skador. Alla hyresgäster evakuerades och fick stöd av Familjebostäder, försäkringsbolag och socialtjänst för att hitta ersättningslägenheter. Nu pågår ett omfattande efterarbete för att åtgärda skadorna och förbereda för återflytt preliminärt hösten 2022.

Stockholms stad arbetar för att det inte ska finnas några särskilt utsatta områden 2025. Som fastighetsägare tar vi ett stort ansvar för att bidra till en positiv utveckling. Våra hyresgäster ska känna sig trygga där de bor, med sina grannar och i sina bostadsområden.

Gemenskap mellan husen

Familjebostäder bygger och förvaltar hem där våra hyresgäster bor och lever i många år. Vi vill skapa goda förutsättningar att leva ett gott liv och bidra till gemenskap och trivsel, både i och mellan husen. Gårdarna ger möjlighet för grannar att mötas. Vi satsar därför på att rusta upp dem med allt från nya planteringar och bänkar till grillplatser och odlingslådor. Vi samarbetar också med flera lokala aktörer för att skapa trygga områden, framför allt i våra prioriterade områden.

För att skapa goda förutsättningar förebygger och hanterar bolaget även olovlig andrahandsuthyrning och de konflikter eller störningar som kan uppstå. Det är ett arbete som sker dygnet runt tack vare Störningsjouren, som är en gemensam satsning tillsammans med övriga bostadsbolag i koncernen.

Vräkningsförebyggande arbete

Familjebostäder vill motverka att människor riskerar att hamna i hemlöshet och utanförskap. Vi arbetar systematiskt för att uppfatta tidiga signaler om social problematik, störningar eller hyresskulder. Genom att kontakta berörda hyresgäster tidigt är möjligheten större att de kan bo kvar i sina hem och få det stöd de behöver. Om det inte är möjligt för hyresgästen att bo kvar i lägenheten samråder vi med socialtjänsten om det är aktuellt med avhysning. Under året genomfördes 10 avhysningar.

Samverkan med lokala aktörer

Ett gott samarbete med flera aktörer är en betydande del av Familjebostäders trygghetsarbete. Det handlar både om interna samarbeten och samarbeten via exempelvis fastighetsägarföreningarna i våra prioriterade områden, stadsdelsförvaltningar och lokala ideella föreningar.

Farstalyftet

Farstalyftet är ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningen, Familjebostäder och Stiftelsen På Rätt Väg. En trygghetsskapande kraftsamling med bland annat ronderingar i Farsta Centrum och Farsta Strand. Stiftelsen består av brandmän som jobbar med ungdomar vid sidan av sitt jobb inom räddningstjänsten. De utbildar unga Farstabor till områdesvärdar, så att de kan hjälpa till att skapa trygghet och trivsel i sitt eget område. Satsningen innebär ökad trygghet för våra hyresgäster och minskad skadegörelse.

Trygga trappan

Trappuppgången, garaget eller cykelrummet ska vara en trygg plats för dem som bor där. I Järva samarbetar Familjebostäder med kommunpolisen i projektet ”Trygga trappan, för att förhindra att obehöriga håller till i husen. Det ger polisen möjlighet att polisanmäla all form av olaga intrång i fastigheternas gemensamma utrymmen.

Medborgarvärdar i Rinkeby

Medborgarvärdarna arbetar i Rinkeby varje vecka med att kontrollera utvalda fastigheter utvändigt och i trapphus och portar. Familjebostäder följer sedan upp och åtgärdar de brister som rapporterats. En av de större vinsterna är den utökade kontakten med hyresgäster, synlighet och vuxennärvaro verksamheten för med sig.

Trygghetsdag i Rågsved

Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning, Rågsveds Fastighetsägare och Polisen arrangerade den årliga Trygghetsdagen i september för att stärka tryggheten och gemenskapen i Rågsved. Årets tema var medborgardialog, tryggare utemiljö och trygghet i hemmet. Familjebostäder berättade om trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser vi gör i våra bostadsområden. Det informerades också om vikten av hemförsäkring, konsumentrådgivning och grannsamverkan. Brandförsvaret var på plats och nyfikna fick prova att släcka med brandsläckare och brandfilt.

Rinkeby 50 år och utdelning av Rinkebypriset

Under året uppmärksammades Rinkebys 50-årsjubileum – både digitalt och på plats. Vårt deltagande under Järvaveckan genomfördes helt online och nådde tack vare det en ny publik. Fastighetsägare i Järva, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och flera bostadsbolag samarbetade för att skapa nöjes- och nyttofredagar under hösten och tillsammans arrangerades en stor avslutande fest på Rinkeby torg. För att ytterligare uppmärksamma året delades en jubileumsversion av Rinkebypriset ut till en person som gjort en viktig insats för området. Verksamhetsledaren för Rinkeby Folkets hus, Fardosa Omar, fick flest röster och tog emot priset under en ceremoni i juli.

Gårdar och konst 

Mosaikkonst på miljöstugor i Tensta och i Rinkeby

Elever från Rinkebyskolan, Tensta konsthall och boende i Tensta fick lära sig att skapa bilder i mosaik. Mosaikbilder som använts till att dekorera två av Familjebostäders miljöstugor, en i Tensta och en i Rinkeby. Under sommaren lärde sig tio sommarjobbande ungdomar att skapa mosaikbilder av återvunnet porslin. Dessa verk pryder numera också de båda miljöstugorna.

Stadsodlingar som mötesplatser

Familjebostäder har flera stadsodlingar med totalt 178 odlingslådor, de flesta i söderort. Under 2021 tillkom nio nya odlingsplatser. Odlingarna är populära och aktiva mötesplatser med bänkar, bord och ofta en grillplats. Hyresgästerna kan ta del av fruktträd och bärbuskar och varje plats har ett eller flera insektshotell.

Hyresgästernas barn och ungdomar

Feriejobbare

En socialt hållbar utveckling i våra stadsdelar är beroende av en fungerande arbetsmarknad och en hög sysselsättning. Familjebostäder tar ett aktivt ansvar för att bidra till arbetslivsintroduktion och sysselsättning för olika grupper. Bolaget har en hög ambition att erbjuda sysselsättning till ungdomar. Under sommaren tog Familjebostäder emot 106 sommarjobbare på uppdrag av Stockholms stad. De flesta arbetade i något av bolagets förvaltningsområden medan andra fick uppgifter inom bolagets övriga enheter. En grupp gav en av miljöstugorna i Tallkrogen ett invändigt lyft med nymålade väggar och nya skyltar. Under höstlovet tog vi emot ytterligare fem ungdomar, som fick i uppdrag att packa 800 startpaket för matavfall till våra hyresgäster.

Lovaktiviteter för barn och ungdomar

I årets sommarlovsaktiviteter deltog 644 barn och ungdomar, som arrangerades i samarbete mellan Familjebostäder och systerbolagen. Aktiviteterna är ett sätt att bidra till varje barns rätt till lek, fritid, kultur och vila, i linje med barnkonventionen. Aktiviteterna genomförs i samarbete med det lokala föreningslivet. I år erbjöds över 20 olika aktiviteter runt om i Stockholm. Allt från boxning, fotboll, friidrott och simning, till mer kreativa aktiviteter som konstläger, teaterkurser, digitalt sommarläger och 4H-gårdar. Sommaraktiviteterna är kraftigt rabatterade eller helt gratis.

Aktiviteter för barn och ungdomar arrangeras också under andra lov. Bland annat ordnades gratisträningar i samarbete med boxningsklubben i Rågsved.

2021 2020
Trygghetsindex 79,8 78,8
Attraktivitet* 86,5 85,3
Antal medverkande i sommarlovsaktiviteter 644 573
Antal ferieungdomar som arbetat hos oss 111** 101

* Hur väl våra hyresgäster trivs i sina bostadsområden och om de kan rekommendera andra att bo där.
**Inkluderar feriearbete på samtliga lov.

Samarbetspartners sommarlovsaktiviteter

Djurskötsel: Akalla 4H, Spånga by 4H
Fotboll: Brommapojkarna, Enskede IK, Rågsveds IF, IFK Stockholm, Spårvägen FF Skarpnäck, Samban Fotboll Academy, Vasalund Stockholm
Simning: SK Neptun, Spårvägen Simförening, Friidrott, Hässelby Friidrott, Hammarby Friidrott, Bromma IF Friidrottsskola
Basket: Akropol
Boxning: Boxningsklubb Rågsved
Konst och kreativt skapande: Teaterkollo, Husby Art Camp, Tensta Konsthall, Creative Camp – Mäster Olofsgården i Gamla Stan, Hello World!
Idrottsläger: Farsta Sport Camp, Kista Sport Camp

Samarbetspartners social hållbarhet

Akropol Basket, Boxningsklubb Rågsved, Cykelfrämjandet, Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, Farsta stadsdelsförvaltning, Fastighetsägare i Järva, Hässelby-Vällingby Fastighetsägare, Hello World!, Lokala hyresgästföreningar, Kista Sports Club, Musketörerna i Rågsved, Nya Rågsveds Folkets Hus, Projekt Rågsved, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Rinkeby Run, Rågsveds Fastighetsägare Rågsveds IF, Som United, Spånga Tensta stadsdelsförvaltning, Stiftelsen Läxhjälpen, Stiftelsen Tensta Konsthall, The Global Village