Hälsosamma hem och klimatsmart vardag

Våra hyresgäster tillbringar mycket tid i sina hem och det är viktigt att de trivs och mår bra hemma. Som hyresvärd tar vi ansvar för en hälsosam inomhusmiljö, att det finns trivsamma utomhusmiljöer och möjlighet att göra klimatsmarta val i vardagen.

Sund inomhusmiljö

En sund inomhusmiljö är viktig för människors hälsa och välmående. Familjebostäder gör regelbundna kontroller för att se till att våra hyresgäster har en god luftkvalitet, att deras hem är fria från gifter och att temperaturer och ljud håller sig inom tillåtna gränser.

Minska värmeinsläpp på sommaren

Bolaget undersöker löpande hur hyresgäster som flyttat in i nyproducerade och ombyggda hem upplever temperatur, buller, dagsljus och luftkvalitet hemma. Under 2021 genomfördes en enkätundersökning bland hyresgästerna i de fem senaste nybyggnadsprojekten som varit i drift i mer än två år. Resultatet visade att flera hyresgäster upplevde att det blev för varmt i lägenheterna under sommaren och önskade bättre solavskärmning. I ett tidigt skede i byggprocessen görs därför simuleringar för att se vilka krav på fönster och solavskärmning som behövs. Oftast monteras mellanliggande persienner i våra nybyggda hus för att skärma av solen och minska värmebelastningen under varma dagar. Fönsterglasens påverkar också hur mycket värme som släpps in i lägenheterna.

Vi mäter radonhalten i lägenheterna

Familjebostäder följer Strålsäkerhetsmyndighetens mätmetod för radonmätning. Bolaget mäter radonhalten i alla lägenheter med direkt markkontakt och 20 procent av övriga lägenheter i en byggnad. Alla fastigheter mäts om vart tionde år. Om resultatet visar att radonhalterna är över 200 Bq/m³ luft i årsmedelvärde, kommer det att åtgärdas enligt bolagets program för radonåtgärder.

Bolaget mätte 230 lägenheter under 2020–2021 och 90 procent av fastigheterna blev godkända. Sju fastigheter med förhöjda radonhalter åtgärdades och vid efterföljande radonmätning 2021 var radonhalterna på godkända nivåer. Bolaget har nu 34 fastigheter med förhöjda radonhalter som kommer att åtgärdas.

2021 2020
Antal fastigheter som klarar radonkravet (%) 90 89
Andel godkända Obligatorisk ventilationskontroll (%) 77 77,8
Nöjdhet i inomhusmiljöenkät (%)* 73 72
* Mätning görs två år efter att fastigheten är färdigställd. From 2020 utökades enkäten med fler utvärderingsparametrar än tidigare år.

Vi bygger giftfritt

Vi vill erbjuda våra hyresgäster ett hälsosamt och giftfritt boende. De byggmaterial vi använder ska vara miljöbedömda och godkända enligt Byggvarubedömningen. Det är krav vi ställer i alla upphandlingar och ramavtal. Ansvaret för miljöbedömningarna ligger på tillverkningsföretaget. Under året nådde vi att 94 procent av våra inbyggda byggvaror var miljögodkända jämfört målet med 98 procent. Skälet är att fler produktgrupper granskas på grund av utökade krav i Miljöbyggnad. De produkter som inte är godkända gäller framförallt för ventilation- och sanitet.

Hållbar livsstil

Våra hyresgäster ska ha möjlighet till en hållbar livsstil och goda boenden. En inventering av miljöstugorna visade att det finns behov av bättre och mer inbjudande miljöstugor. Under 2021 prövade vi ett nytt koncept för att göra en av våra miljöstugor mer användarvänlig. En grupp sommarjobbare fick i uppdrag att rengöra och måla stugorna med miljögodkända produkter enligt Byggvarubedömningen. Nya enhetliga sorteringsskyltar sattes upp. Planen är att använda konceptet när miljöstugor ska renoveras eller byggas om.

Engagera för utsortering av matavfall

En viktig del av vårt arbete är att engagera våra hyresgäster i att minska sin klimatpåverkan, bland annat genom att sortera matavfall. Familjebostäder har kommit längst i staden med att erbjuda separat matavfallssortering. Vårt mål var att 75 procent ska ha tillgång till matavfallsinsamling och årets resultat är att 77 procent av våra hyresgäster nu har möjlighet att sortera sitt matavfall.

Vår ambition är att alla ska kunna sortera och bidra till miljövänlig biogas och biogödsel till 2023. Vi har nu undersökt vilka områden som återstår och vilka praktiska lösningar som behövs för att erbjuda matavfallssortering. Genom att göra det enkelt för våra hyresgäster kan fler komma igång med en ny vana.

Under höstlovet fick fyra ungdomar och en handledare i uppdrag att packa 800 stycken startpaket för matavfallsinsamling. Startpaketen delades ut till hyresgäster som fick tillgång till matavfallssortering under hösten. Under året fick ytterligare 1 600 hushåll tillgång till matavfallsinsamling.

2021 i siffror

Antal hushåll som fick ett startpaket för att sortera matavfall

800

Planerad ökning av antalet solceller till 2023

50 %

Andel miljöbedömda och godkända byggvaror enligt Byggvarubedömningen

94 %

Antal bilpooler för hyresgäster

5

Leva utan bil

Det ska vara enkelt för våra hyresgäster att bo utan egen bil. Familjebostäder vill erbjuda bra möjligheter att resa klimatsmart inom staden och ta emot leveranser. I våra nyproducerade hus planeras för mobilitetstjänster sedan 2020.

Idag har Familjebostäder 5 bilpooler, i Farsta Strand, Rågsved, Årsta, Bandhagen och Hagastaden. Vårt Stockholmshus i Farsta Strand blev först ut med cykelpool. För att få fler att välja cykel i staden erbjuder vi bra cykelfaciliteter i anslutning till våra nybyggda hus. Förutom cykelrum har vi i flera hus installerat servicestationer där hyresgästerna kan pumpa, laga och underhålla sina cyklar. Vi testar olika typer av stationer utomhus och inomhus. I våra Stockholmshus erbjuder vi nu för första gången laddskåp för batterier till hyresgästernas privata cyklar.

Familjebostäder deltar även i ett pilotprojekt kring hållbara hemleveranser tillsammans med systerbolagen. Genom att ställa ut leveransboxar i ett flertal bostadsområden i Farsta och Farsta Strand vill vi bidra till att minska behovet av egen bil och förenkla våra hyresgästers vardag genom gångavstånd till hämtning av paket som köpts via e-handel. Projektet pågår en bit in på 2022 och lösningarna ska utvärderas för att bedöma om det är en hållbar och efterfrågad tjänst som vi ska erbjuda våra hyresgäster.

Under 2021 tog vi fram ett erbjudande om hur vi i några pågående projekt ska dela ut SL-kort för en månad till nyinflyttade hyresgäster. Detta är ett sätt för oss att uppmuntra hyresgästerna att välja bort egen bil till förmån för hållbart kollektivt resande.

Biologisk mångfald

Familjebostäder bidrar till biologisk mångfald i staden. På våra gårdar och andra gröna ytor skapar träd, buskar och växter en variationsrik miljö för fåglar, insekter och andra djur. I flera områden planterades nya växter som kan locka humlor, bin och andra djur.

Det händer att vi behöver ta ner träd som är i dåligt skick eller på grund av markarbeten. Istället för att ta bort träden helt, lämnar vi en bit kvar som ger hem åt insekter och fåglar. Vi försöker också återplantera träd där det är möjligt.

Under sommaren satte vi upp 150 fågelholkar för att ge skydd åt de fågelarter som behöver trygga hem i staden. Vissa fågelarter blir allt mer sällsynta eftersom de saknar någonstans att bo. Vi hoppas kunna locka allt från lokala arter som blåmesar och koltrastar till sommargäster som flugsnappare och lövsångare. Vi har till och med holkar för ugglor och större fåglar. Holkarna sitter på gårdar och i naturmarker runt om i innerstaden, Rinkeby och Tensta.

Gröna kvaliteter när vi bygger

I alla Familjebostäders nyproduktionsprojekt planeras det i tidigt skede för att uppnå Stockholms stads krav om grönytefaktor för kvartersmark. Grönytefaktor är ett beräkningsverktyg som visar hur mycket grönska som finns i ett kvarter. På så sätt kan vi garantera att grönytor skapas i staden med en viss mängd vegetation eller vatten. I byggprojekten planeras bland annat för hur mycket träd och planteringar som ska finnas på ett område för att bidra till en god biologisk mångfald.

Familjebostäder bidrar till biologisk mångfald i staden. På våra gårdar och andra gröna ytor skapar träd, buskar och växter en variationsrik miljö för fåglar, insekter och andra djur. 

Minskad klimatpåverkan genom smartare energianvändning

När vi bygger om och bygger nytt står klimatet högt på agendan. Vi använder mindre energi och satsar på förnybara energikällor. Tack vare det minskar vår klimatpåverkan stadigt.

Uppmätt klimatkorrigerad och normaliserad energi kWh/kvm Atemp (Att jämföra med energikrav 55 kWh/kvm Atemp).

Så når vi klimatmålet

Familjebostäders mest betydande miljöfrågor är vår klimatpåverkan, användning av kemikalier och byggmaterial samt byggavfall. För att minska vår miljöpåverkan arbetar vi enligt ISO 14001 och är certifierade sedan 1998. Bolagets miljöarbete styrs bland annat av nationella miljömål, Stockholm stads miljöprogram och bolagets egen miljöpolicy och energi-och klimatstrategi.

Familjebostäder har ett högt klimatmål, att minska klimatpåverkande utsläpp med 10 procent. För bolaget innebär det främst två stora satsningar fram till 2023. Dels att minska vår energianvändning med 5 procent och dels att producera mer förnybar energi med hjälp av fler solceller. För att bidra till att minska energianvändning ska också våra nya fastigheter ha lågt energibehov. Våra nyproducerade fastigheter som följts upp efter två års drift visar en genomsnittlig energianvändning på 60 kWh/kvm. Det är nära kravet på 55 kWh/kvm som gäller för all vår nyproduktion. Uppföljningen visar att det finns potential att nå ställda krav genom tydlig kravställning och systematisk uppföljning.

Utöver de satsningar bolaget gör för att klara utsläppsmålet har vi utrett hur vår egenproducerade förnybara elproduktion kan utökas. Vi har genomfört en vindkraftsutredning för att kunna nå våra långsiktiga klimatmål och kommit fram till att elavtal med PPA (Power Purchase Agreement) med additiv, d.v.s. nyetablerad vindkraft, kan vara en möjlighet.

Solcellssatsning

Bolaget har beslutat att öka antalet solceller med 50 procent till 2023 jämfört med 2018. Beslutet innebär att vi ska installera solceller i all kommande nyproduktion, Under 2021 installerades solceller i tre fastigheter. Hittills har solcellerna genererat omkring 630 000 kilowattimmar solel under 2021, en ökning med 20 procent jämfört med 2020. Det är ett viktigt steg mot att bli klimatneutrala till år 2040. På hustaken runt om i Stockholm har Familjebostäder drygt 6 700 kvadratmeter solceller.

Klimatanpassning av Familjebostäders fastigheter

Familjebostäder har en långsiktig plan för att anpassa våra fastigheter till ett förändrat klimat. Bolaget har därför inventerat fastigheternas förutsättningar att stå emot skyfall och övertemperaturer. I bolagets klimatanpassningsplan identifieras vilka fastigheter som har störst risk att drabbas vid skyfall och övertemperatur. Utifrån planen finns nu förslag till hur vi kan förebygga och skydda mot klimatförändringar i befintliga och nya fastigheter.

Minskade byggavfallsmängder

Stockholms kommunala bostadsbolag gick samman under 2020 för att ställa gemensamma avfallskrav i våra byggprojekt. Genom att minska mängden byggavfall och återanvända avfallet som ändå uppstår kan vi minska vår klimatpåverkan. De gemensamma riktlinjerna utvecklades under 2021 tillsammans med organisationen Byggföretagen, Upphandlingsmyndigheten, Återvinningsindustrin samt entreprenörer för att skapa en gemensam branschpraxis.

Återbruk av byggmaterial

I Älvsjöstaden pågår bygget av 126 nya hyresrätter i kvarteret Kabelverket 19. För att minska byggavfallet i projektet återbrukades 120 ton rivningstegel från en äldre byggnad på området. Tegel lämpar sig väl för återbruk eftersom det innebär stora klimatutsläpp att tillverka nytt. Genom att återbruka rivningstegel istället för att deponera kan vi minska utsläppen när vi bygger. De tegelstenar som godkänns för återbruk håller en hög kvalitet och har samma frostskyddsgarantier som nyproducerade stenar. Teglet som återbrukats från Älvsjöstaden kommer att säljas vidare och användas i nya byggprojekt. Vi hoppas på att kunna använda återbrukat tegel även i våra egna byggprojekt i framtiden. Vår ambition är att se hur vi kan arbeta effektivt med återbruk. Det kommer att minska klimatutsläppen ytterligare.

Certifiering miljöbyggnad silver är klar

Familjebostäder har under en längre tid projekterat alla nybyggnationer för att uppnå silvernivå i certifieringen Miljöbyggnad. Det innebär att vi bygger bättre än vad Boverkets byggregler kräver. Det finns tre olika nivåer för Miljöbyggnad. Brons innebär att vi uppnår grundläggande lagkrav. Silver innebär krav på ännu bättre prestanda, som solskydd, fukt och ljud. Guld ställer mycket höga krav på prestanda och att den boende upplever att huset uppfyller förväntningarna.

En byggnad i kvarteret Banken i Hägerstensåsen certifierades enligt Miljöbyggnad silver under året. Certifieringen visar att vår byggstandard efterlever de krav som ställs i Miljöbyggnad silver. Det är ett viktigt steg när vi nu planerar att certifiera ett byggprojekt enligt Miljöbyggnad Guld, med beräknad byggstart under 2022.

2021 2020
Energianvändning, totalt köpt energi (MWh) 249 280 225 293
Energianvändning (kWh/m2, Atemp) 114,1* 119,5
Direkt utsläpp växthusgaser (ton CO2e/år) 47,4 47,4
Indirekt utsläpp av växthusgaser kopplat till energianvändning (ton CO2/år) 19 459 17 438
Andel hushåll med tillgång till matavfallsinsamling 77% 70%
* Nytt nyckeltal enligt Stockholm stad, kvm (Atemp) och normalårskorrigering genom Energiindex. Befintligt bestånd energieffektiviserades med -3,4% från 119,5 (2020) till 115,4 kWh/kvm (2021). 23 500 kvm sålda fastigheter utgick från statistiken under 2021. Nyproduktion med genomsnittlig värmeanvändning på 56,9 kWh/kvm för 64 107 kvm (Atemp), tillkommer i statistiken och minskar genomsnittlig energiprestanda ytterligare till 114,1 kWh/kvm (-1,1%).

På hustaken runt om i Stockholm har Familjebostäder drygt 6 700 kvadratmeter solceller. Hittills har de genererat omkring 630 000 kilowattimmar solel under 2021, en ökning med 20 procent jämfört med 2020. Det är ett viktigt steg mot att bli klimatneutrala till år 2040.