Våra medarbetare

Familjebostäders medarbetare är grunden till bolagets utveckling och framgång. Ett öppet arbetsklimat med goda relationer, aktiva medarbetare och ett framstående ledarskap främjar nytänkande och delaktighet.

Ett viktigt jobb

Kompetensförsörjningen är en förutsättning för att vi ska lyckas med vårt uppdrag och säkerställs genom ett aktivt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare. I enlighet med bolagets kompetensförsörjningsstrategi genomfördes flera olika satsningar under året gällande att attrahera, rekrytera, motivera och utveckla våra medarbetare. Vi införde ett nytt arbetssätt för att kartlägga och planera för vårt framtida kompetensbehov, genomförde riktade kommunikationsinsatser för att attrahera nya medarbetare och lyfta medarbetare som goda exempel internt och externt.

Framstående ledarskap och ett aktivt medarbetarskap

Våra ledare har en nyckelroll att tillsammans med chefskollegor och medarbetare ta ansvar för och driva utvecklingen av vår verksamhet. Genom att ständigt utveckla vårt ledarskap bibehåller vi och säkerställer vår ambition att vara ett föredöme bland ledare inom Stockholms stads koncern och övriga näringslivet. Utifrån en flerårig plan för att fortsätta stärka och utveckla vårt ledarskap genomfördes ett antal ledarutvecklingsinsatser under året.

Aktiva och ansvarstagande medarbetare är en förutsättningen för att nå uppställda mål. Genom att satsa på våra medarbetares utveckling och delaktighet skapar vi förutsättningar för ständig utveckling av verksamheten. Vårt medarbetar- och ledarskap utgår från bolagets gemensamma värdegrund. Under året tydliggjorde vi vår värdegrund, integrerade den i vår struktur och styrning och tog fram en strategi för vårt fortsatta löpande arbete med kultur- och värdegrundsfrågorna.

Som ett led i att stärka företagskulturen och effektiva och gemensamma arbetssätt är ett väl fungerande intranät en förutsättning. I januari 2020 mottog Familjebostäder Web Service Awards pris för Bästa intranät 2019. Ett fint kvitto på det arbete som alla redaktörer gör dagligen för att hålla innehållet aktuellt och relevant.

God arbetsmiljö

Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete för en god fysisk och psykisk hälsa samt trivsel och arbetstillfredsställelse för samtliga medarbetare. Vår årliga mätning av arbetsklimatet visade ett fortsatt gott resultat som följdes upp med handlingsplaner på bolags-, avdelnings- och enhetsnivå. Under året ökade vi stödet till cheferna och utvecklade styrande dokument och rutiner inom området. Vi tog fram och genomförde nya utbildningar för chefer och medarbetare inom arbetsmiljöområdet och utvecklade vårt förebyggande arbete för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö.

Bolaget fortsatte hantera ett utmanade pandemiår med tydlig och löpande information och riktlinjer till chefer och medarbetare kring förhållningssätt i vår gemensamma arbetsmiljö. Under våren såg vi, likt övriga samhället, en ökad sjukfrånvaro som från sommaren och under hösten återgått till en normaliserad sjukfrånvaronivå. Frisknärvaron ökade under 2021, trots den fortsatta pandemin. En planering för återgång inleddes under hösten, men stoppades när smittan åter tog fart före jul. Lärdomarna från pandemin ska tas tillvara när restriktionerna avvecklas. Ökad flexibilitet kvarstår med möjlighet att jobba mer på distans. Ett arbete för mer moderna arbetsplatskontor som uppmuntrar till mer samarbete påbörjades.

En av våra viktigaste arbetsmiljöfrågor gäller hot och våld mot våra medarbetare som arbetar ute på plats i våra fastighetsområden och nära våra hyresgäster. Under året förstärkte vi det förebyggande arbetet med riskbedömningar och säkerställde vår interna och externa hantering när incidenter skett i våra fastighetsområden. Att säkra en trygg arbetsmiljö är ständigt aktuellt och en fortsatt viktig utvecklingsfråga under kommande år.

2021 i siffror

Totalt antal tillsvidareanställda

333

Antal tillsvidareanställda kvinnor

135

Antal tillsvidareanställda män

198

Frisknärvaro

> 94 %

2021 2020
Antal tillsvidareanställda 333 325
Varav kvinnor 135 137
Varav män 198 188
Antal <30 år 24 20*
Antal 30-50 år 140 139*
Antal >50 år 169 166*
Antal kvinnor i styrelsen 7 6
Antal män i styrelsen 7 7
Antal kvinnor i ledningsgrupp 4 4
Antal män i ledningsgrupp 3 3
Antal anställda som omfattas av kollektivavtal (%) 100 100
Frisknärvaro (%) 94,7 93,4

*Nytt mätetal från 2020.

Vår organisation och styrning

Familjebostäders styrelse utses av Stockholms stads kommunfullmäktige och har motsvarande mandatfördelning som kommunfullmäktige. Styrelsen består av sju ledamöter och sju suppleanter. Under 2021 hade styrelsen sex möten som på grund av rådande omständigheter i huvudsak genomfördes digitalt. Hur väl bolaget uppfyller ägarens direktiv följs upp av moderbolaget Stockholms Stadshus AB i samband med tertialbokslut samt i den årliga revision som stadens revisorer genomför av verksamheten.

 

Fastighetsavdelningen

På Fastighetsavdelningen finns funktioner för drift, lokaluthyrning, bostadsuthyrning och kundservice. Här finns även tio geografiskt indelade förvaltningsteam som ansvarar för skötsel och underhåll av fastigheterna.

Projektutvecklingsavdelningen

Projektutvecklingsavdelningen ansvarar för projektutveckling, nybyggnation och större underhålls- och ombyggnadsprojekt. Här finns även ansvaret för byggstandard och teknisk expertkompetens.

Affärsutveckling

På avdelningen för affärsutveckling samlas kompetens inom juridik, verksamhetsutveckling och kvalitetsledning, projektledning, säkerhet och social hållbarhet samt internkontroll. Avdelningen har även övergripande ansvar för digitalisering, informationsförvaltning och strategiskt miljöarbete.

Ekonomiavdelningen

På Ekonomiavdelningen ryms funktionerna controlling, redovisning, analys och värdering, inköp och upphandling.

HR-avdelningen

HR-avdelningen har det övergripande ansvaret för HR-frågorna på bolaget och ansvarar för att säkerställa det strategiska och verksamhetsnära arbetet inom kompetensförsörjning, ledar- och medarbetarutveckling, arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning.

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen ansvarar för bolagets varumärkesstrategi och genomför strategiska och operativa kommunikationsinsatser. Utvecklar såväl familjebostader.com, intranätet Porten, som e-tjänsterna på Mina sidor.

Styrelsen hade under 2021 följande sammansättning

Ordförande (M)

Dennis Wedin

Vice ordförande (S)

Ingela Edlund

Ledamot (M)

Ida Karlbom

Ledamot (L)

Lena Kling

Ledamot (MP)

Shadi Larsson

Ledamot (S)

Thomas Högberg

Ledamot (V)

Rashid Mohammed

Suppleant (M)

Per Rosencrantz

Suppleant (MP)

Saqib Shabbir

Suppleant (C)

Hamid Ershad Sarabi

Suppleant (KD)

Ewa Samuelsson

Suppleant (S)

Fredrika Holm

Suppleant (S)

Pontus Olsson

Suppleant (V)

Yasmine Carlsson

Suppleant (S)

Inger Lagerman

Företagsledning under 2021

Jonas Schneider är Familjebostäders vd. Ledningsgruppen består utöver vd av avdelningscheferna för Fastighet, Projektutveckling, Affärsutveckling, Ekonomi, HR och Kommunikation.

Vd

Jonas Schneider (2018)

Fastighetschef

Lars Nylund (2018)

Chef projektutvecklings-
avdelningen

Håkan Siggelin (2012)

Chef affärsutveckling

Gabriella Granditsky (2019)

Ekonomichef

Karin Jacobsson (2015)

Kommunikationschef

Lott Jansson (2019)

HR-chef

Therése Kjellgren (2017)

Revisioner

Auktoriserade externa revisorer granskar räkenskaperna och den finansiella informationen. Revisonen utfördes under 2021 av EY. Stadens lekmannarevisorer, som är förtroendevalda av kommunfullmäktige, har i uppdrag att utvärdera hur bolaget genomfört kommunfullmäktiges direktiv. Granskningarna genomförs av stadens revisionskontor. Utöver den årliga revisionen granskades bolagets förmedling av lägenheter till särskilda grupper, implementering av dataskyddsförordningen samt hållbarhetsarbete för att nå åtaganden i miljöprogrammet, avfallsplanen och klimathandlingsplanen. Utöver ovanstående granskningar genomgick vi under året en omcertifieringsrevision av vårt miljöledningssystem och systematiska miljöarbete. Certifieringen genomfördes av en extern revisor utifrån ISO 14001:2015.

Intern kontroll och riskhantering

Familjebostäder följer Stockholms stads tillämpningsanvisningar för internkontrollarbetet. Vi tar årligen fram en väsentlighets- och riskanalys där risker gentemot bolagsmålen identifieras. Information inhämtas från bolagets olika ledningsgrupper samt från nyckelpersoner. I enlighet med gällande tillämpningsanvisningar överförs risker med ett riskvärde (sannolikhet * konsekvens) från 12 och uppåt till interkontrollplanen och denna följs upp särskilt i slutet av året. Såväl väsentlighets- och riskdokumentationen, internkontrollplanen samt uppföljningen av denna antas av styrelsen inom ramen för verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Nedan återges exempel på risker som bolaget värderade högt under 2021:

 • Bolagsmål: Överskottsgrad
  Risk: Att byggprojekt försenas 
 • Bolagsmål: Serviceindex
  Risk: Att digitaliseringssatsningar inte kan bedrivas i önskad takt
 • Bolagsmål: Trygghetsindex
  Risk: Att hyresgäster känner sig otrygga i/runt om våra fastigheter
 • Bolagsmål: Antal färdigställda nya lägenheter
  Risk: Att bolaget inte tilldelas tillräckligt många byggrätter
 • Bolagsmål: Energianvändning
  Risk: Att energimålet inte uppnås i nyproduktion
 • Bolagsmål: Medarbetarskap
  Risk: Att bolaget får en förhöjd sjukfrånvaro med anledning av pågående pandemi

Under 2021 har företagsledningen och bolagets kvalitetsansvarig samlats regelbundet för genomförande av riskanalys kopplat till pandemins påverkan på bolagets verksamhet och medarbetare. Bolaget arbetar kontinuerligt med riskanalyser i det vardagliga arbetet och anpassar arbetssätt efter dess resultat. Just nu pågår en inventering i vissa av våra byggprojekt då det finns risk att cement blir en bristvara framöver.

Årligen sker det en översyn av bolagets övergripande styrdokument för att säkerställa att dessa är uppdaterade och aktuella. Arbetet omfattade även de stadsgemensamma styrdokument som bolaget måste förhålla sig till. Styrdokument en viktig del i arbetet med att upprätta en god intern styrning och kontroll. På uppdrag av koncernstyrelsen i Stockholms Stadshus AB antar Familjebostäders styrelse därutöver stadsgemensamma program, policyer och riktlinjer vilka sedan implementeras i bolaget. Samtliga riktlinjer och policyer finns tillgängliga för medarbetare på bolagets intranät och de uppdateras årligen.

Den årliga risk- och sårbarhetsanalys som alla nämnder och bolag ska rapportera pausades av Stockholms stad med anledning av situationen med covid-19. Risk- och sårbarhetsanalysen är ett första steg i en kedja som syftar till att reducera risker, minska sårbarheter i bolaget och staden samt att förbättra vår förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser.

Krishantering 

Familjebostäder krisledningsorganisation utgörs av vd, delar av företagsledningen, säkerhetschef, bolagsjurist samt vid behov ytterligare nyckelpersoner från bolagets olika verksamheter. Den centrala krisledningen aktiverades vid ett tillfälle under året i samband med en fullt utvecklad brand i ett flerfamiljshus i Rinkeby. Tack vare snabbt agerande från räddningstjänsten kunde personskador undvikas, men fastigheten fick stora materiella skador. Familjebostäders personal var snabbt på plats för att bistå de evakuerade hyresgästerna. Krisledningsgruppens aktivering varade under fyra dygn och därefter överlämnades ansvar och arbete till en intern arbetsgrupp.

Under året skedde ett antal händelser i form av skjutningar och sprängningar i nära anslutning till Familjebostäders fastigheter. Händelserna hanterades i samverkan med myndigheter. Den centrala krisledningen behövde inte aktiveras. Däremot informeras alltid företagsledningen vid denna typ av händelser. Mindre allvarliga avvikelser utanför kontorstid hanteras vanligen akut av upphandlad fastighetsjour i samverkan med Familjebostäders tjänsteman i beredskap (TiB). TiB-organisationen bemannas dygnet runt av ett antal medarbetare med god kännedom om verksamheten. De kan därmed agera skyndsamt som en första kontakt, vilket kan vara avgörande i vissa fall.

Styrning och uppföljning

Styrelsen har tillsammans med bolagets verkställande ledning det operativa ansvaret för att Kommunfullmäktiges ägardirektiv och beslut verkställs. Uppföljning av mål och indikatorer sker tertialvis till Stockholms Stadshus AB i stadens gemensamma system för styrning och ledning (ILS).

Planering, styrning och uppföljning av verksamheten följer organisationens struktur. Verksamhetsplaneringen startar på våren och resulterar i en reviderad affärsplan med bolagets strategi, målområden och mål. Därefter tar de två affärsområdena fastighetsavdelningen och projektutvecklingsavdelningen fram sina konkreta åtaganden utifrån de bolagsövergripande målen och strategierna. Dessa blir sedan styrande för de andra avdelningarnas inriktning kommande år.

Samtliga avdelningar, enheter och grupper arbetar fram verksamhetsplaner med aktiviteter och indikatorer för att kunna följa upp och mäta vår prestation. I samband med detta identifieras även utmaningar (risker) som påverkar verksamhetens möjlighet att nå sina mål. Alla medarbetare är delaktiga och bidrar med kunskap i arbetet. Det ökar engagemanget och förståelsen för hur enheten bidrar till bolaget som helhet.

Nu fortsätter vi till…

Se GRI-index, årsredovisning och
fastighetsförteckning i PDF